Reeducaciones
Quan podries consultar per a una reeducació?
 • “Es mostra desmoralitzat i frustrat”
 • “No pot seguir el ritme de la classe”
 • “No vol anar al col·legi”
 • “Ha suspès diverses matèries, temo que hagi de repetir curs”
 • “No comprèn bé els textos, ni els enunciats dels problemes i exercicis”
 • “Confon lletres”
 • “Els textos que escriu no són concordes a la seva edat”
 • “Comet moltíssimes faltes d’ortografia”
 • “El seu nivell de lectura i/o escriptura no és conforme a la seva edat”
 • “És incapaç de fer els deures de la majoria de les matèries sense ajuda”
 • “No aconsegueix mantenir l’atenció ni 10 minuts”
 • “Tant ell com jo donem per perdut aconseguir els objectius acadèmics”
Què necessites saber sobre les reeducacions?

La reeducació consisteix a tornar a educar allò que s’hauria d’haver assimilat en els primers cursos però que, per circumstàncies X, no s’ha aconseguit. Per exemple, a vegades, fer-li llegir cada dia no és la solució si no discrimina sons, confon lletres, llegeix una paraula per una altra o no disposa de vocabulari.

Què fa un terapeuta en les reeducacions?

Els reeducadores fan que els alumnes aprenguin a ser responsables, autònoms i que guanyin en autoestima i autoconfiança. Aprenen tècniques d’estudi adequades perquè no hi hagi problemes i dificultats a l’hora de fer tasques, deures.